Glenn Schneider on Banka Island
Glenn Schneider on Banka Island, Indonesia (1988)